Gå til hovedinnhold
6. oktober 2020 Fag og forvaltning Forvaltning

Kan man gå konkurs som styremedlem?

Avisa Nordlys hadde i sommer (22.08.20) en artikkel som hevdet at man som styremedlem i et borettslag kan risikere å bli holdt økonomisk ansvarlig for rettslige erstatningskrav, og i verste fall gå personlig konkurs. Dette er en sannhet med modifikasjoner.

Det følger selvsagt stort ansvar med rollen som medlem i et styre, og dette gjelder også styrer i borettslag. (Foto: iStock)

Når en blir valgt inn i et boligselskapsstyre skal man selvsagt være seg sitt ansvar bevisst. Styret har en rett og en plikt til å forvalte eiernes felles anliggender. Dette er hovedsakelig forhold som er av interesse for fellesskapet i boligselskapet, og det er ofte snakk om store verdier.

Artikkelforfatter Amanda Skogsøy.

Må foreligge adferdsavvik

Alle styremedlemmer har et rettslig ansvar som følger med styrevervet. Ved utførelsen av vervet kan et styremedlem bli erstatningsansvarlig for økonomiske tap en eier eller andre lider, og kan naturlig nok bli ansvarlig for å betale erstatning for dette. Styremedlemmene kan med andre ord bli erstatningsansvarlig med sin personlige formue for feil som gjøres i styrearbeidet. Styremedlemmene kan bli holdt ansvarlig både for handlinger som gjøres, men også for eventuelle unnlatelser, altså dersom styret velger å ikke foreta seg noe i en sak.

Terskelen er imidlertid nokså høy for at et styremedlem skal bli dømt til å betale erstatning

Terskelen er imidlertid nokså høy for at et styremedlem skal bli dømt til å betale erstatning. Har man opptrådt på en forsvarlig og fornuftig måte, er det sjelden man risikerer erstatningsansvar. Det viktige er at styret tar gode og gjennomtenkte avgjørelser i styrearbeidet. Ifølge rettspraksis må det foreligge et adferdsavvik i forhold til det som kan forventes av en person i rolle som styreleder i et vanlig borettslag, for å kunne idømme erstatningsansvar. Det vil for eksempel ikke nødvendigvis bli ilagt et erstatningsansvar, dersom det i senere tid viser seg at en annen løsning enn den valgte ville vært en bedre eller rimeligere løsning.

Mindre strengt enn i aksjeselskap

Rettspraksis viser også at det tas hensyn til at styremedlemmer i boligselskap er privatpersoner som påtar seg et frivillig verv, og som utøves at mennesker som ikke har noe spesialkompetanse innenfor for eksempel økonomi eller juss. Det fremkommer også at ansvaret må være mindre strengt enn hva som gjelder i et aksjeselskapsstyre, hvor det vil være andre særlige hensyn og interesser som vil gjøre seg gjeldende.

Det er ikke forventet at man som styremedlem i et boligselskap skal ha kunnskap om alt en potensielt kan komme til å røre ved, men det forventes at man har innsikt nok til å innhente bistand eller hjelp dersom det er nødvendig. Når det skal tas beslutninger i saker som styret ikke har noe kunnskap om, bør det innhentes bistand fra fagkyndige for at avgjørelsen skal regnes å være forsvarlig.

Styreansvarsforsikring

Selv om man som styremedlem må være innforstått med at man har et ansvar, finnes det imidlertid hjelp dersom uhellet skulle være ute. I dag er vanlig at styrene har styreansvarsforsikring, og de fleste av BONORDs forvaltede boligselskaper har Totalforsikring som vil kunne brukes i slike situasjoner.

Det er styret som er ansvarlig for at borettslaget eller sameiet har de riktige forsikringene

Forsikringen dekker styremedlemmer og varamedlemmers rettslige ansvar for skader som disse volder i egenskap av å være styremedlem eller varamedlem. Det er ikke alle forsikringsleverandører som leverer forsikring til borettslag og sameier som har en komplett forsikringspakke hvor styreansvarsforsikring er inkludert, da må man passe på å kjøpe dette som en tilleggsforsikring. Det er styret som er ansvarlig for at borettslaget eller sameiet har de riktige forsikringene til enhver tid og med Totalforsikring kan styret være trygge på at det har en komplett forsikringspakke hvor også styreansvarsforsikring er inkludert.

Flere artikler