Vedtekter for Boligbyggelaget Nord 

Org nr 847 890 622 MVA

Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015.


1. Innledende bestemmelser

1-1 Formål 
Boligbyggelaget Nord er et samvirkeforetak som har til hovedformål å skaffe boliger til andelseierne gjennom borettslag eller på annen måte og å forvalte boliger for andelseierne. 

I tillegg har laget til formål å: 
- føre regnskap for andre
- drive eiendomsmegling i medhold av lov av 16.06.1989 nr 53 om eiendomsmegling
- fremforhandle fordeler på vegne av andelseierne 
- forestå oppføring og forvaltning av bygg på vegne av andre enn andelseierne 
- eie boliger, enten direkte eller gjennom selskap med begrenset ansvar, som skal leies ut 
- foreta forvaltning og investering av boligbyggelagets kapital 
- drive virksomhet av ulike slag av betydning for andelseierne i boligbyggelaget, enten direkte eller gjennom selskap med begrenset ansvar

1-2 Forretningskontor
Boligbyggelaget har forretningskontor i Tromsø kommune.

Laget er medlem i AL Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL). 


2. Andeler og andelseiere 

2-1 Andeler og andelseiere
(1) Andelene skal være på kroner 300. Andelene kan ha ulik pålydende.

(2) Andelseierne har ikke personlig ansvar for lagets forpliktelser. 

(3) Søknad om å bli andelseier skal være skriftlig. 

(4) Styret kan nekte søkeren å bli andelseier når det foreligger saklig grunn til det. Avslår styret en søknad om å bli andelseier, skal søkeren underrettes om grunnen til avslaget og at han kan kreve at styret legger vedtaket fram for første ordinære generalforsamling. 

(5) Med de unntak som følger av punkt 2-1 (6) kan hver andelseier bare eie en andel i laget.  Ved sameie i borettslagsandel må samtlige sameiere i borettslagsandelen eie en andel i boligbyggelaget. 

(6) Juridiske personer kan være andelseiere i boligbyggelaget. Juridiske personer må eie minst like mange andeler i boligbyggelaget som de eier andeler i tilknyttede borettslag. 

(7) Andelseierne skal betale årskontingent. Årskontingenten fastsettes av generalforsamlingen. 

2-2 Overføring av andel 
(1) En andel kan ikke overføres til andre uten boligbyggelagets samtykke. 

(2) Samtykke kreves ikke når en andel er ervervet av andelseierens ektefelle eller andelseierens eller ektefellens slektninger i rett opp- eller nedstigende linje. 

(3) Samtykke kreves heller ikke dersom andelen erverves av andelseierens fosterbarn som faktisk står i samme stilling som en livsarving, til søsken eller til noen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren. 

(4) Det er heller ikke krav om samtykke dersom andelen går over på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter reglene i husstandsfellesskapslovens § 3. 

(5) Har en andelseier også andel i et borettslag tilknyttet boligbyggelaget, kan andelen i boligbyggelaget bare overføres sammen med andelen i borettslaget. 

(6) Ved eierskifte skal den nye andelseieren straks sende melding til boligbyggelaget. 

(7) Hvilke rettigheter som følger andelen ved overføring, herunder ansiennitet, fremgår av regler fastsatt av boligbyggelagets generalforsamling og eventuelle utfyllende regler fastsatt av styret. 

2-3 Utmelding – utelukking 
(1) En andelseier kan melde seg ut av boligbyggelaget. Utmelding skal skje skriftlig. 

(2) Styret kan vedta å utelukke en andelseier etter reglene i boligbyggelagslovens § 4-5. 

(3) Andelseier som melder seg ut av boligbyggelaget eller blir utelukket, har ikke krav på å få tilbake andelsbeløpet eller årskontingenten. 

2-4 Tildeling av boliger 
(1) Boligbyggelaget foretar tildeling av nye boliger på bakgrunn av de regler generalforsamlingen har fastsatt om ansiennitet. Når boligbyggelaget peker ut medlem som skal gjøre forkjøpsrett gjeldende til andel eller bolig eller på annen måte fordeler boliger, skjer dette på grunnlag av den ansiennitet de andelseiere har som er interessert i vedkommende bolig. Styret kan vedta at ansiennitetsreglene skal fravikes.

(2) Andelseier som bor i bolig som er skaffet gjennom medlemsskap i boligbyggelaget, må ved overtakelse av ny eller brukt bolig overlate sin tidligere bolig til den vedkommende borettslag eller boligbyggelag utpeker. 


2-5 Storbyansiennitet 
(1) Boligbyggelaget kan delta i samarbeidsordninger med andre boligbyggelag for felles ansiennitet. Styret inngår de nødvendige avtaler i denne sammenheng.

(2) Andelseierne i de andre boligbyggelagene som er med i slik ordning, får ansiennitet i Boligbyggelaget Nord, tidligst regnet fra 01.10.2008.

3. Styret og dets vedtak 

3-1 Styret
(1) Laget skal ha et styre som skal bestå av styreleder og 7 andre medlemmer og 5 varamedlemmer. Alle medlemmer, unntatt eventuelt medlem valgt etter 3-1 (3), velges av generalforsamlingen. Styreleder velges ved særskilt valg. Begge kjønn skal være representert blant styremedlemmer og vararepresentanter. 

(2) Funksjonstiden for lederen og de øvrige styremedlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges. 

(3) Et flertall av de ansatte kan kreve at inntil to styremedlemmer  med varamedlemmer skal velges av og blant de ansatte. 

3-2 Styrets oppgaver
(1) Forvaltningen av laget hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten. Styret skal også føre tilsyn med den daglige ledelse og lagets virksomhet for øvrig og ellers utføre de oppgaver som følger av lov, forskrifter, vedtekter, og generalforsamlingens vedtak. 

3-3 Styrets vedtak 
(1) Styret kan treffe vedtak når 4 av medlemmene er til stede eller er med på saksbehandlingen. 

(2) Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandle på annen betryggende måte. Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt mulig kan delta i en samlet behandling av saker som kan behandles uten møte. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve møtebehandling. Årsregnskap og årsberetning skal behandles i møte. 

3-4 Representasjon og fullmakt
(1) Styret kan gi styremedlemmer, daglig leder eller navngitte ansatte rett til å tegne firmaet.  


4. Generalforsamlingen 

4-1 Myndighet
(1) Den øverste myndigheten i laget utøves av generalforsamlingen.

4-2 Avholdelse av generalforsamling
(1) Generalforsamlingen kan i tillegg til kommunen hvor laget har forretningskontor avholdes i Harstad kommune.

4-3 Tidspunkt for generalforsamlingen 
(1) Ordinær generalforsamling holdes hvert år før 1. juli. 

(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig eller når revisor eller minst 1/20 av andelseierne krever det skriftlig og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at kravet er framsatt. 

4-4 Varsel om og innkalling til generalforsamling 
(1) Generalforsamlingen innkalles av styret. 

(2) Innkalling til generalforsamling skjer ved skriftlig innkalling til de delegerte. Innkallingen må være kommet fram senest en uke før generalforsamlingen. I innkallingen skal de saker som skal behandles være klart angitt. 

(3) En andelseier har rett til å få tatt opp på generalforsamlingen spørsmål som blir meldt til styret innen 1. april. 

4-5 Delegerte 
(1) Andelseierne skal være representert på generalforsamlingen ved delegerte. 

(2) De delegerte velges av og blant andelseierne etter følgende regler:
- Andelseierne i tilknyttede borettslag velger på generalforsamlingen eller i styremøte i borettslaget en delegert med varamedlem for hver fylte 35 andelseiere. Alle tilknyttede lag kan være representert med minst en delegert på generalforsamlingen.
- Blant øvrige andelseiere velges en delegert for hver fylte 70 andelseiere regnet etter tallet på andelseiere ved siste årsskifte. Andelseierne velges ved tilfeldig uttrekk.

4-6 Saker som skal behandles på generalforsamlingen 
(1) Ordinær generalforsamling 
- Godkjenning av årsberetning og årsregnskap  
- Godtgjørelse til revisor
- Valg av de tillitsvalgte til styret som er på valg 
- Valg av valgkomite som skal ha leder og 4 andre medlemmer, hvorav styret oppnevner et medlem. Leder velges særskilt. Komiteens medlemmer velges både blant andelseiere som er tildelt bolig gjennom laget og andre andelseiere. Begge kjønn skal være representert blant valgkomiteens medlemmer.
- Eventuell godtgjøring til tillitsvalgte 
- Eventuelt valg av revisor
- Andre saker som er nevnt i innkallingen 

(2) Ekstraordinær generalforsamling
På ekstraordinær generalforsamling behandles de sakene som er nevnt i innkallingen. 

4-7 Møteledelse og protokoll 
(1) Generalforsamlingen velger møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for generalforsamlingen. Vedtak på generalforsamlingen skal tas inn i protokollen sammen med opplysninger om stemmetall. Liste over de som har møtt skal legges ved protokollen. 

4-8 Stemmerett på generalforsamlingen
(1)Hver delegert (evt andelseier) har en stemme på generalforsamlingen. Med det unntak som følger av pkt 6-1 krever vedtak mer enn halvparten av de stemmene som er avgitt. Ved valg kan generalforsamlingen velge den som får flest stemmer. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. 


5.  Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern 

5-1 Inhabilitet
(1) Ingen kan selv eller ved fullmektig, som fullmektig eller som delegert delta i en avstemning på generalforsamlingen om søksmål mot seg selv eller om eget ansvar overfor boligbyggelaget, og heller ikke om søksmål mot andre eller om andres ansvar dersom  andelseieren, fullmektigen eller den delegerte har en vesentlig interesse i saken som kan være stridende mot boligbyggelagets. 

(2) Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for daglig leder.

5-2 Taushetsplikt 
(1) Tillitsvalgte, ansatte og daglig leder i et boligbyggelag har plikt til å bevare taushet overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet. 

5-3 Mindretallsvern  
(1) Generalforsamlingen kan ikke treffe noen beslutning som er egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel på andre andelseieres eller boligbyggelagets bekostning. 

(2) Styret og andre som etter boligbyggelagslovens §§ 6-27 til 6-29 representerer boligbyggelaget, må ikke foreta noe som er egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel på andre andelseieres eller boligbyggelagets bekostning.   


6.  Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene

6-1 Vedtektsendringer
Generalforsamlingen kan vedta å endre vedtektene med to tredjedeler av de avgitte stemmer. 

6-2 Forholdet til boligbyggelagsloven
For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om boligbyggelag av 06.06.2003 nr 38.